Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de webpagina: iedere webpagina waarin Curasens® een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. Curasens® spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks de uiterste zorg en aandacht die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist en kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat.

2. Curasens® verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

3. Curasens® is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
Curasens® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

4. Curasens® mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Curasens® behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Curasens® is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

5. Curasens® is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

7. Curasens® behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Curasens® de toegang tot de webpagina monitoren.

8. U zal Curasens® , diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

9. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Curasens® of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Curasens® en vrijwaren Curasens® derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Curasens® worden verveelvoudigd.

10. Uw persoonlijke gegevens worden intern gebruikt om u op de juiste wijze te kunnen behandelen. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze derden door Curasens® worden ingeschakeld om u op de juiste wijze te kunnen voorzien. Curasens® werkt uitsluitend met gerenommeerde partijen met wie is overeengekomen dat persoons- en adresgegevens uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld.

Fouten en wijzigingen onder voorbehoud!

Curasens Background